Wild Autumn
Urban Threads - Wild Autumn

Wild Autumn

Owl Kaleidoscope Square $8.99
Available in 4 Sizes:
Machine Embroidery: 7.80" x 7.80" | 6.89" x 6.89" | 5.87" x 5.87" | 4.84" x 4.84"
 
Owl Kaleidoscope Accent $5.99
Available in 1 Size:
Machine Embroidery: 3.78" x 3.78"
 
Owl Kaleidoscope Border $5.99
Available in 1 Size:
Machine Embroidery: 3.90" x 2.09"
 
Owl Kaleidoscope Corner $4.99
Available in 1 Size:
Machine Embroidery: 2.76" x 2.76"
 
Brilliant Woodland Owl $6.99 - $7.99
Available in 3 Sizes:
Machine Embroidery: 6.85" x 9.29" | 5.75" x 7.80" | 4.84" x 6.57"
Signs of Autumn Tree $6.99 - $7.99
Available in 3 Sizes:
Machine Embroidery: 7.24" x 6.89" | 6.14" x 5.87" | 5.08" x 4.84"
 
 
Glowing Midnight Forest $5.99 - $6.99
Available in 3 Sizes:
Machine Embroidery: 6.85" x 7.52" | 5.83" x 6.42" | 4.84" x 5.35"
Swirling Wild Fox $4.99 - $7.99
Available in 4 Sizes:
Machine Embroidery: 6.85" x 9.02" | 5.87" x 7.72" | 4.84" x 6.38" | 2.91" x 3.86"
 
Falling into Autumn Leaves $3.99 - $6.99
Available in 5 Sizes:
Machine Embroidery: 4.80" x 11.73" | 3.86" x 9.41" | 3.19" x 7.80" | 2.80" x 6.85" | 1.57" x 3.86"
 
Wild Autumn